Tài khoản Hồi giáo (miễn phí qua đêm) có sẵn theo yêu cầu cho các nhà giao dịch không thể tham gia vào các giao dịch có lãi suất do tín ngưỡng tôn giáo.