บัญชีอิสลาม (ไม่มีสวอป) มีให้ตามคําขอสําหรับผู้ค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมในธุรกรรมที่มีดอกเบี้ยเนื่องจากความเชื่อทางศาสนา